Ochrana osobných údajov


Ochrana osobných údajov

Jazyková škola CANADIAN BILINGUAL INSTITUTE, s.r.o.,so sídlom na Riazanskej 62, 83103 Bratislava (ďalej len CBI), rešpektuje súkromie návštevníkov stránky http://www.jazykove-kurzy-bratislava.com/sk/. Tento dokument obsahuje dôležité informácie, ktoré sa týkajú dát zbieraných spoločnosťou CBI a spôsoboch ich využitia, CBI zhromažďuje, spracúva a používa osobné údaje v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Jazyková škola CBI zbiera len tie osobné údaje, ku ktorých spracovaniu a využívaniu dáte ako používateľ stránky http://www.jazykove-kurzy-bratislava.com/sk/ svoj dobrovoľný súhlas. CBI bude uchovávať vaše údaje v bezpečí a uskutoční všetky zmysluplne dostupné preventívne opatrenia na zabezpečenie údajov proti strate, zneužitiu alebo pozmeňovaniu. Zamestnanci a zmluvní partneri spoločnosti CBI, ktorí majú prístup k vašim údajom, aby vám mohli poskytovať služby v mene spoločnosti CBI, sú zmluvne zaviazaní zachovávať mlčanlivosť o týchto údajoch a nesmú ich využívať na žiadny iný účel. V niektorých prípadoch využívame na spracovanie údajov stránky a aplikácie tretích strán, ktoré používajú na ochranu osobných údajov rovnaký alebo vyšší štandard ako ten popísaný v tomto dokumente.

Vyjadrením vášho dobrovoľného súhlasu je napr. vyplnenie online formulára na stránke http://www.jazykove-kurzy-bratislava.com/sk/ alebo externých stránkach (napr. Google, Survio…). Vašu zadanú e-mailovú adresu môžeme použiť na administratívne a iné ako marketingové účely (napr. na zaslanie upozornenia o významných zmenách týkajúcich sa CBI alebo za účelom zlepšovania služieb zákazníkom, tzv.dotazník).

Spracovávanie osobných údajov

Online testy:
Pokiaľ nám dobrovoľne poskytnete osobné údaje prostredníctvom niektorého z kontaktných formulárov pre online testy na http://www.jazykove-kurzy-bratislava.com/sk/, email s odpoveďou príde na poskytnutý email a naši oprávnení zamestnanci dostanú jeho kópiu. Pri online testoch ide okrem poskytnutých osobných údajoch aj o dosiahnutú úroveň z jazykového testu. Tieto získané údaje sú potrebné pre správne zaradenie klienta do jazykového kurzu, resp. odporučeniu vhodného jazykového kurzu.

Po dokončení online testu pre verejnosť vám e-mailom pošleme dosiahnutú jazykovú úroveň a prehľad aktuálnych kurzov na vašej úrovni. Odoslaním formulára súhlasíte s tým, aby sme využili zadanú e-mailovú adresu k jednorazovému poslaniu vášho výsledku testu a odporučeniu kurzu. Ak sa sami nerozhodnete pre registráciu do kurzu alebo nevyužijete inú službu našej školy, poskytnuté údaje sa nezbierajú, nikto vás nebude ďalej kontaktovať. Údaje neposkytujeme tretím osobám, sú sprístupnené len oprávneným zamestnancom CBI.
V prípade testov pre firemných klientov sa údaje ďalej spracovávajú s cieľom správne určiť jazykové skupiny pre firemného klienta, s ktorým máme uzatvorenú zmluvu.


Marketingové účely:
Naša internetová stránka zhromažďuje a uchováva údaje pre marketingové a optimalizačné účely pomocou technológie spoločnosti Google a Facebook. Môžu byť nastavené cookies vo vašom prehliadači. Bez výslovného súhlasu našich používateľov sa údaje zozbierané pomocou technológie Google Analytics (a iných) nepoužijú na identifikáciu konkrétneho návštevníka a nezhromažďujú sa spolu s inými osobnými údajmi. Rovnako máme prepojené Google Analytics s Google Search Console a Adwords.

Cookies:
Pri návšteve stránok http://www.jazykove-kurzy-bratislava.com/sk/, môžeme do vášho počítača odoslať jeden alebo viac súborov cookies (malý textový súbor obsahujúci reťazec alfanumerických znakov), ktoré jednoznačne identifikujú váš prehliadač. Používame tak dočasné (session), ako trvalé (persistent) cookies. Trvalý súbor cookies zostáva na vašom pevnom disku po zatvorení prehliadača. Trvalé súbory cookies môžu byť použité vašim prehliadačom pri ďalších návštevách stránok. Tento typ cookies je možné odstrániť pomocou krokov z nápovedy vášho prehliadača. Session cookie je dočasný súbor, ktorý zmizne po zatvorení prehliadača. Prehliadač si môžete nastaviť tak, aby odmietal všetky cookies, alebo obmedziť, kedy je súbor cookie odoslaný.

Náš zaväzok ohľadom zabezpečenia dát

CBI používa komerčne primerané fyzické, manažérske a technické záruky na zachovanie integrity a bezpečnosti vašich osobných údajov. Akonáhle obdržíme informácie, ktoré ste odoslali, vynaložíme komerčne primerané úsilie na zaistenie bezpečnosti našich systémov. Ak sa dozvieme o porušení bezpečnostných systémov, môžeme sa pokúsiť vás informovať elektronickou cestou, aby ste mohli podstúpiť náležité ochranné opatrenia. CBI rovnako môže uverejniť oznámenie o narušení bezpečnosti na našich stránkach.

Identifikačné a kontaktné údaje správcu:
CANADIAN BILINGUAL INSTITUTE, s.r.o., Riazanská 62, 83103 Bratislava, IČO: 35883138, IČ DPH: SK2021827346, spoločnosť zapísaná v obchodnom reg. Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 31451/B., kontaktný e-mail: cbi@cbi.sk

Práva dotknutých osôb

Prístup k osobným údajom:
Dotknutá osoba má právo získať od CBI potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, má právo získať prístup k týmto osobných údajom.


Oprava osobných údajov:
Dotknutá osoba má právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, príp. doplnili neúplné osobné údaje.

Vymazanie osobných údajov: 
Dotknutá osoba má právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, v prípade, že: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; b) dotknutá osoba odvolá súhlas /emailom na cbi@cbi.sk/, na základe ktorého boli údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie; c) dotknutá osoba vznesie námietky proti spracovaniu ak neexistujú žiadne prevažujúcou oprávnené dôvody pre spracovanie; f) osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb.
Právo na výmaz sa však neuplatňuje, ak je spracovanie nevyhnutné pre splnenie právnych povinností, pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov a v ďalších prípadoch ustanovených v zákone o ochrane osobných údajov.

Odvolanie súhlasu emailom

CBI zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom, udeleným súhlasom alebo ak ich už nebude potrebovať. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie alebo využívanie vašich osobných údajov s účinkami do budúcnosti a to emilom na cbi@cbi.sk.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môže CBI v prípade potreby aktualizovať. Aktuálna verzia pravidiel ochrany osobných údajov bude vždy dostupná na stránke http://www.jazykove-kurzy-bratislava.com/sk/. Odporúčame pravidlá ochrany osobných údajov pri využívaní služieb alebo webovej stránky http://www.jazykove-kurzy-bratislava.com/sk/ priebežne kontrolovať.


Posledná aktualizácia: 31.5.2018

Otestujte sa

Na rýchle otestovanie sa a zistenie svojej jazykovej úrovne sme pre vás v Canadian Bilingual Institute pripravili tzv. vstupný Placement test, ktorý vyplníte za niekoľko minút. Náš systém váš test vyhodnotí a priradí vám vašu aktuálnu jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Táto informácia vám môže výrazne pomôcť pri výbere vhodnej úrovne jazykového kurzu.