Zásadná otázka: Ako?


V tomto bode hľadáme odpoveď na otázku, ako študentov naučiť to, čo potrebujú vedieť. Nakoľko v Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava máme skúsenosť s realizáciou tak veľkých vzdelávacích projektov (ESET, MZV...), ako aj s možno menšími, no špecifickejšími zadaniami, dokážeme výučbu prispôsobiť tak štátnym inštitúciám, ako aj výrobným spoločnostiam. Máme skúsenosti s poskytovaním jazykového vzdelávania vo sfére bankovníctva a poisťovníctva, priemyslu, IT či telekomunikácií, o čom svedčí aj naše široké portfólio firemných klientov.

Preto si na túto otázku dovolíme dať jednoznačnú a sebaistú odpoveď. Ako? Predsa prostredníctvom nás – Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava.

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam s firemnou výučbou vieme presne zadefinovať a naplniť vaše individuálne potreby, a to aj na základe kombinovania osvedčených moderných metód výučby.

Ústrednou postavou výučby je pre nás študent, jeho motivácia a jeho konkrétne jazykové potreby. V rámci výučby kladieme veľký dôraz na komunikatívny prístup a na to, aby sa práve študent stal aktívnym činiteľom výučby, a to vďaka tomu že:

  • je lektorom navádzaný k tomu, aby sa jazykové štruktúry snažil pochopiť vlastným úsudkom
  • vstrebáva novú slovnú zásobu samovoľne v danom kontexte, bez nutnosti bifľovania sa
  • sa ocitá v simulovaných situáciách, ktoré musí riešiť za použitia momentálnych jazykových znalostí
  • pochytáva cudzí jazyk prirodzene a automaticky, bez nevyhnutnosti prekladu do slovenčiny
  • pokrok v jazyku vidí sám na sebe, čím je motivovaný k ďalšiemu štúdiu

V Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava sme si vedomí toho, že na to, aby výučba neustále smerovala k stanovenému cieľu, je potrebné vykonávať dôslednú priebežnú kontrolu. Na jej zabezpečenie máme niekoľko účinných a overených nástrojov, ako:

  • pravidelné testovanie pokroku, väčšinou raz za semester alebo podľa dohody
  • následný rozbor výsledkov jednotlivých študentov s lektorom aj s vami
  • observácie lektorov na hodinách
  • zasielanie dotazníka spokojnosti študentov po odučení určitého počtu hodín
  • permanentná spätná väzba, ktorá je k dispozícii on-line pre vás i vašich študentov

 

Testovanie úrovne vedomostí v danom jazyku (Placement test) bude prebiehať pred začatím kurzu v priestoroch vašej firmy alebo v našej jazykovej spoločnosti. Účelom takéhoto testovania je overenie jazykových vedomostí a zručností študenta, na základe čoho ho potom budeme vedieť zaradiť do kurzu jeho úrovne. Vstupný test sa skladá z dvoch častí: písomnej a ústnej časti. Obidve časti sú viacúrovňové, čo znamená, že obsahujú testové položky od začiatočníckej až po pokročilú úroveň. Písomná časť testu overuje čítanie a počúvanie s porozumením, gramatické javy a štruktúry  a, samozrejme,  slovnú zásobu. Táto časť skúšky trvá 60 minút. Ústna časť prebieha formou rozhovoru na vopred neznáme témy. Cieľom tejto časti skúšky je overiť schopnosť študenta reagovať prirodzene, aktívne používanie gramatických štruktúr či slovnej zásoby. Ústna časť skúšky trvá 5 až 10 minút.

Počas kurzu študent absolvuje dva testy mapujúce jeho pokrok: Midterm test a Final test, ktoré overujú vedomosti získané preberaním učiva počas kurzu. Tieto testy overujú schopnosť študenta čítať a počúvať s porozumením, jeho slovnú zásobu a schopnosť správne používať jazykové a gramatické štruktúry. Testy trvajú 90 minút a pre úspešné absolvovanie testu je dôležité dosiahnuť 75% úspešnosť. Ak sa stane, že študent nedosiahne požadovanú úroveň, je možné písať opravný, tzv. Third test. V prípade, že študent nemôže absolvovať test v stanovenom termíne, bude môcť daný test absolvovať do 30 kalendárnych dní na základe vzájomne dohodnutého termínu priamo v priestoroch Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava .

Študenti, ktorí zvládnu obidva testy s úspešnosťou viac než 75% a ich dochádzka je taktiež viac než 75%-ná, obdržia Certifikát Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava o úspešnom absolvovaní kurzu príslušnej jazykovej úrovne a automaticky postupujú do vyššej jazykovej úrovne.

Spokojnosť študentov je pre nás veľmi dôležitá. Preto sme sa v Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava rozhodli priebežne ju monitorovať  prostredníctvom dotazníkov, ktoré sú vypĺňané študentmi po odučených 10 hodinách a na konci kurzu. Vďaka dotazníkom vieme promptne reagovať na požiadavky  a výzvy klientov, na základe čoho vieme svojich lektorov usmerniť. Prispieva to k efektívnej realizácii poskytovaných služieb zo strany Canadian Bilingual Institute - jazykové kurzy Bratislava v prospech študenta.

Otestujte sa

Na rýchle otestovanie sa a zistenie svojej jazykovej úrovne sme pre vás v Canadian Bilingual Institute pripravili tzv. vstupný Placement test, ktorý vyplníte za niekoľko minút. Náš systém váš test vyhodnotí a priradí vám vašu aktuálnu jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Táto informácia vám môže výrazne pomôcť pri výbere vhodnej úrovne jazykového kurzu.