Ako zistíte svoju jazykovú úroveň?


Na rýchle otestovanie sa a zistenie svojej jazykovej úrovne sme pre vás v Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava pripravili tzv. vstupný Placement test, ktorý vyplníte za niekoľko minút na www.cbi.sk. Náš systém váš test vyhodnotí a priradí vám vašu aktuálnu jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Táto informácia vám môže výrazne pomôcť pri výbere vhodnej úrovne jazykového kurzu.

Otestujte sa

 

Aké jazykové úrovne v Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava ponúkame?

V Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava sa nemusíte obávať, že by sme pre vás nemali vhodnú jazykovú úroveň. V každom jazyku ponúkame mnoho úrovní. Prvým krokom je určite vyplnenie vstupného testu na našich stránkach. Potom si môžete vybrať z nasledujúcich jazykových úrovní:

 • Začiatočník
 • Začiatočník +
 • Falošný začiatočník
 • Falošný začiatočník +
 • Mierne pokročilý
 • Mierne pokročilý +
 • Stredne pokročilý
 • Stredne pokročilý +
 • Pokročilý
 • Pokročilý +
 • Veľmi pokročilý
 • Veľmi pokročilý +
 • Proficiency

Aby ste sa vedeli zorientovať, kde sa v súčasnosti s úrovňou ovládania jazyka nachádzate, pripájame popis jednotlivých jazykových úrovní.

 

Popis jazykových úrovní podľa SERR (Spoločného európskeho referenčného rámca)

Spoločný európsky referenčný rámec poskytuje spoločný základ na vypracovanie učebných osnov na výučbu jazyka, smerníc na prípravu učebných plánov, skúšok, na tvorbu učebníc atď. v celej Európe. Komplexne opisuje, čo sa učiaci sa musia naučiť, aby používali jazyk na komunikáciu, aké vedomosti musia nadobudnúť a aké zručnosti si musia vypestovať, aby mohli účinne konať. Do opisu je zaradený aj kultúrny kontext jazyka. Rámec definuje úrovne ovládania jazyka, ktoré umožňujú merať napredovanie študujúcich na každom stupni učenia sa a počas celého života.

Skúsený používateľ

C2 - Ľahko rozumie doslova všetkému, čo si vypočuje alebo prečíta. Dokáže zhrnúť informácie z rozličných hovorených či písaných zdrojov, pričom dokáže viesť polemiku a predniesť vysvetlenia v logicky usporiadanej prezentácii. Dokáže sa vyjadriť spontánne, veľmi plynulo a precízne a rozlišovať medzi rozličnými nuansami významu, dokonca aj v zložitých situáciách.

C1 - Dokáže porozumieť širokému rozsahu náročných, dlhších textov a rozoznať ich skryté významy. Dokáže sa vyjadriť plynulo a spontánne bez priveľmi zjavného hľadania výrazov. Dokáže využívať jazyk pružne a účinne na spoločenské, akademické či profesijné účely. Dokáže vytvoriť zrozumiteľný, dobre usporiadaný a podrobný text na zložité témy, prejavujúc ovládanie kompozičných postupov, spojovacích výrazov a prostriedkov.

Samostatný používateľ

B2 - Rozumie hlavným myšlienkam zložitého textu na konkrétne aj abstraktné témy vrátane odborných diskusií vo svojej špecializácii. Komunikuje na takom stupni plynulosti a spontánnosti, ktorý mu umožňuje viesť bežnú konverzáciu s rodenými hovoriacimi bez toho, aby to pre ktoréhokoľvek účastníka interakcie predstavovalo zvýšené úsilie. Dokáže vytvoriť jasný, podrobný text na rozličné témy a vysvetliť svoje stanovisko k aktuálnym témam
s uvedením výhod aj nevýhod rozličných možností.

B1 - Rozumie hlavným bodom zrozumiteľnej spisovnej vstupnej informácie o známych veciach, s ktorými sa pravidelne stretáva v práci, škole, voľnom čase atď. Dokáže sa zorientovať vo väčšine situácií, ktoré môžu nastať počas cestovania v oblasti, kde sa hovorí týmto jazykom. Dokáže vytvoriť jednoduchý spojený text na témy, ktoré sú mu známe alebo o ktoré sa osobne zaujíma. Dokáže opísať svoje skúsenosti a udalosti, sny, nádeje a ambície a stručne odôvodniť a vysvetliť svoje názory a plány.

Používateľ základného jazyka

A2 - Rozumie vetám a často používaným výrazom vzťahujúcim sa na oblasti, ktoré sa ho bezprostredne týkajú (napríklad najzákladnejšie informácie o sebe, o rodine, nakupovaní, miestnom zemepise a o zamestnaní). Dokáže komunikovať v jednoduchých a rutinných úlohách vyžadujúcich si jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných záležitostiach. Dokáže jednoduchými termínmi opísať svoje rodinné zázemie, bezprostredné okolie a záležitosti v oblastiach nevyhnutných potrieb.

A1 - Rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb a tieto výrazy a frázy dokáže používať. Dokáže predstaviť seba aj iných a dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch: kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná, o veciach, ktoré vlastní. Dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť.

 

Príklady krátkodobých cieľov:

 • perfektne sa pripravím na zvládnutie prijímacieho pohovoru v danom jazyku.
 • úspešne absolvujem jazykovú skúšku, ktorú si prenášam z predchádzajúceho semestra.
 • na ďalšej letnej dovolenke sa bez problémov dohovorím.
 • do mesiaca sa prestanem hanbiť  hovoriť s lektorom a na verejnosti sa odvážim hovoriť v cieľovom jazyku.

Krátkodobé ciele slúžia najmä pre vás. Vďaka týmto menším krôčikom ľahšie pocítite progres, ktorý v jazyku urobíte a utvrdíte sa v tom, že pokračovať vo výučbe má pre vás zmysel.

Okrem krátkodobých cieľov si však potrebujete vytýčiť aj cieľ dlhodobý. Bude slúžiť aj lektorovi pri rozhodovaní, kam má vašu výučbu smerovať a aké metódy či materiály použije. Pri stanovení dlhodobého cieľa sa zamyslite najmä nad tým, čo je cieľom vášho štúdia.

Príklady dlhodobých cieľov:

 • chcem žiť v krajine, v ktorej sa daným jazykom hovorí.
 • potrebujem plynulo komunikovať a používať jazyk v práci.
 • potrebujem získať medzinárodne platný certifikát (TOEFL, IELTS, atď.)
 • chcem byť schopný dorozumieť sa na dovolenkách.

Testovanie a spätná väzba

V Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava dobre chápeme, že váš pokrok v jazykovej výučbe budete chcieť jasne vidieť na konkrétnych výsledkoch, preto sme pripravení váš pokrok monitorovať a merať. Váš lektor jeden alebo dvakrát za semester preverí a otestuje vaše znalosti a spíše o doterajšom priebehu výučby podrobný report. Naši metodici potom na jeho základe posúdia, či sa vo vyučovaní uberáte správnym smerom, prípadne s vami preberú ďalší postup.

Pre Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava je dôležitou súčasťou spolupráce spätná väzba a istota, že ste s našimi službami maximálne spokojní, preto vám vždy po odučení určitého počtu hodín zašleme dotazník spokojnosti, v ktorom sa vás budeme pýtať, ako ste spokojní s rôznymi aspektmi výučby. V prípade, že by ste nám chceli čokoľvek oznámiť, nemusíte, samozrejme, čakať na zaslanie dotazníka, ale kedykoľvek kontaktujte kontaktnú osobu, ktorá má na starosti váš kurz, poprípade píšte na cbi@cbi.sk.

 

Otestujte sa

Na rýchle otestovanie sa a zistenie svojej jazykovej úrovne sme pre vás v Canadian Bilingual Institute pripravili tzv. vstupný Placement test, ktorý vyplníte za niekoľko minút. Náš systém váš test vyhodnotí a priradí vám vašu aktuálnu jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Táto informácia vám môže výrazne pomôcť pri výbere vhodnej úrovne jazykového kurzu.