Terms and conditions


1. Všeobecné informácie o jazykovej škole CANADIAN BILINGUAL INSTITUTE

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú výlučne na poskytovanie jazykových kurzov, ktoré sú organizované Canadian Bilingual Institute, s. r. o, IČO: 35883138, 
Obchodná 43 - 45, 811 06 Bratislava v priestoroch jeho sídla, prípadne v externých priestoroch prenajatých na tento účel.

1.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Canadian Bilingual Institute a študentom jazykových kurzov, ktorým je fyzická osoba, právnická osoba, prípadne zákonný zástupca fyzickej osoby, ak je študentom osoba mladšia ako 18 rokov (ďalej len „študent“), a sú pre obidve zúčastnené zmluvné strany záväzné.

1.3 Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvného vzťahu medzi organizáciou a študentom. Cieľom Canadian Bilingual Institute je poskytovať klientom jazykové vzdelávanie na najvyššej úrovni za primerané ceny.

 2. Vznik zmluvného vzťah

2.1 Zmluvný vzťah medzi organizáciou a študentom vzniká na základe podpísanej písomnej prihlášky odovzdanej Canadian Bilingual Institute alebo vyplnenia on-line prihlášky na internetovej stránke www.cbi.sk.

2.2 Odovzdaním, resp. odoslaním prihlášky deklaruje študent svoj súhlas s uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami. Prihlásenie sa do jazykového kurzu je pre študenta záväzné a pre Canadian Bilingual Institute od tohto momentu vzniká nárok na poplatok za jazykový kurz. To isté platí aj v prípade, že si študent vyplní prihlášku pre pokračovací kurz.

 3. Dĺžka vyučovacej hodiny; Poplatok za jazykové kurzy a spôsob úhrad

3.1 Dĺžka vyučovacej hodiny je 45 minút.

3.2 V prípade individuálnych hodín, klient môže absolvovať aj inú dĺžku hodiny podľa svojich preferencií /45, 60, 90 min/, avšak uvedená cena je za 45 minútovú vyučovaciu hodinu.

3.3 Výška poplatku za jazykové kurzy je uvedená na internetovej stránke www.cbi.sk.

3.4 Študent sa zaväzuje zaplatiť poplatok za jazykový kurz, ktorý uviedol vo svojej prihláške. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančnej čiastky na účet jazykovej školy alebo úhrada v hotovosti.

3.5 Poplatok za jazykový kurz je možné uhradiť až po zaregistrovaní sa do konkrétneho jazykového kurzu na základe vystavenej zálohovej faktúry.

3.6 V prípade väčšieho počtu záujemcov, ako bolo predpokladané, majú prednosť tí, ktorí kurz uhradili skôr.

 4. Realizácia platby

Poplatok za jazykový kurz je možné uhradiť:

4.1 Prevodom na účet CBI :  IBAN: SK 10 0200 0000 0036 8341 6657 

4.2 Vkladom v hotovosti priamo v ktorejkoľvek z pobočiek VUB banky.

4.3 V hotovosti v priestoroch Canadian Bilingual Institute.

4.4 Kurz nie je možné uhradiť formou splátok.

Splatnosť poplatku za jazykový kurz je najneskôr dva pracovné dni pred jeho začatím.

 5. Podmienky stornovania kurzov a právo na zmeny v organizácii jazykových kurzov

V prípade, že sa pred nástupom na jazykový kurz rozhodne študent odstúpiť od zmluvného vzťahu, je takéto odstúpenie pre Canadian Bilingual Institute účinné až po obdržaní písomnej výpovede (e-mailom na adresu cbi@cbi.sk, alebo listom na adresu Canadian Bilingual Institute).

5.1 V prípade obdržania písomnej výpovede najneskôr dva (2) pracovné dni pred zahájením jazykového kurzu, vzniká Poskytovateľovi nárok na storno poplatok vo výške dvadsať percent (20%) z celkového poplatku za jazykový kurz, ktorý je  uvedený na študentovej prihláške.

5.2 V prípade obdržania písomnej výpovede v deň zahájenia jazykového kurzu vzniká Canadian Bilingual Institute nárok na storno poplatok výške sto percent (100%) z celkového poplatku za jazykový kurz, ktorý je  uvedený na študentovej prihláške.

5.3 V prípade naplnenia kapacity kurzu si Poskytovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od registrácie študenta, ak študent neuhradí zálohovú faktúru minimálne dva (2) pracovné dni pred zahájením jazykového kurzu.

5.4 V prípade nároku na akúkoľvek zľavu musí študent túto zľavu nahlásiť pred začiatkom registrácie, spätne nie je možné nárok na zľavu uplatniť. Poskytovateľ nie je povinný  informovať študenta o zľavách, všetky zľavy sú uvedené na stránke www.cbi.sk. Zľavy nie je možné kumulovať.

5.5 Canadian Bilingual Institute si vyhradzuje právo na zmenu v jazykových kurzoch, ktoré sú uvedené na webovej stránke www.cbi.sk. Ide o nasledovné zmeny: zrušenie jazykového kurzu alebo jeho časti, zmena učebných plánov, zmena miesta a času konania kurzu, zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny, či zmena lektora. V prípade, že dôjde k nasledovným zmenám, bude Canadian Bilingual Institute bezodkladne informovať študenta e-mailom alebo telefonicky.

5.6 V prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti zo strany Canadian Bilingual Institute s výnimkou prípadu uvedeného v bode 5. týchto Všeobecných zmluvných podmienok vzniká študentovi nárok na vrátenie pomernej časti poplatku za jazykový kurz. Canadian Bilingual Institute si vyhradzuje právo na určenie náhradného dňa výučby, ak na štandardne zvolený deň výučby pripadá štátny sviatok.

5.7 V prípade, že študent požaduje presunutie platby za kurz do ďalšieho obdobia, musí o to požiadať písomne poštou. Žiadosť bude posúdená zo strany Canadian Bilingual Institute a následne bude študent oboznámený e-mailom. V prípade oprávnených prekážok (vážna choroba, operácia, autonehoda, a pod.) je potrebné k žiadosti o presun platby priložiť fotokópiu lekárskeho potvrdenia. Presun platby nie je nárokovateľný. O presun je možné požiadať iba v prvom týždni po začatí kurzu. Pri presune platby si Canadian Bilingual Institute účtuje manipulačný poplatok vo výške dvadsať eur (20€). Do ďalšieho obdobia sa presúva iba kredit v počte hodín, ktoré si študent pôvodne predplatil od dátumu schválenia žiadosti Canadian Bilingual Institute. Absolvované hodiny sa odrátajú z celkovej sumy. Ak študent po presune platby nenastúpi do ďalšieho určeného obdobia, presun platby na ďalšiu etapu už nebude možný.

5.8 V prípade pravidelného rušenia hodín klientom a následného  predĺženia jeho štúdia v Canadian Bilingual Institute, má klient právo na náhradu daných hodín do 90 dní od plánovaného ukončenia kurzu. Na ďalšie náhradné hodiny po 90 dňoch nemá právo.

5.9 Vrátenie celej platby za jazykový kurz po jeho začiatku nie je možné v nijakom prípade.

5.10 Začiatok verejných kurzov je o 17:20 hod. Napriek tomu si CBI vyhradzuje právo na posunutie začiatku kurzu z technických a organizačných príčin na 17:30. O tejto skutočnosti budú účastníci kurzu vždy včas informovaní.

 6. Počet študentov pri skupinovej výučbe

6.1 Canadian Bilingual Institute si vyhradzuje právo zrušiť skupinu s počtom študentov nižším ako 6 a ponúknuť študentovi možnosť pokračovať s inou skupinou na rovnakej vedomostnej úrovni.

6.2 V prípade, že bude kurz pokračovať s menej ako 6 študentmi, plánované učivo sa preberie rýchlejšie, a preto bude počet hodín znížený za nezmenenú cenu.

6.3 Jazyková škola si z dôvodu nepredvídateľných okolností vyhradzuje právo zvýšiť počet študentov v skupine na 12 študentov. Toto rozhodnutie môže realizovať len vtedy, ak je zabezpečené právo rovnosti šancí pre všetkých študentov na zahlásenie sa na jazykový kurz.

6.4 Priemerný počet ľudí v skupine všetkých skupín v jazykovej škole Canadian Bilingual Institute nie je viac ako 8 študentov.

6.5 Ak niektorý študent nemohol absolvovať hodinu vo svojom termíne, škola mu umožní absolvovať obdobnú hodinu v inom termíne. Aj za týchto, resp. iných nepredvídateľných okolností, môže v jednej triede sedieť výnimočne deväť študentov, v žiadnom prípade však nie viac ako dvanásť študentov.

 7. Certifikát a neúčasť na hodine

7.1 Každý študent má po zložení skúšok minimálne na 75% a potvrdenej minimálne 75% -nej dochádzke právo na získanie osvedčenia o absolvovaní jazykového kurzu. Osvedčenie o absolvovaní jazykového kurzu sa vydá študentovi na požiadanie.

7.2 Za neúčasť študenta na výučbe Canadian Bilingual Institute neposkytne žiadnu finančnú kompenzáciu. 
V odôvodnenom prípade (dlhodobá neúčasť zo zdravotných dôvodov podložená lekárskym potvrdením) môže byť študentovi ponúknutá možnosť nahradiť si zameškané hodiny v inej skupine na rovnakej úrovni.

7.3 V prípade individuálnych vyučovacích hodín, ktoré si študent objednal v časovom predstihu, ale z akýchkoľvek dôvodov sa ich nemôže zúčastniť, je povinný túto skutočnosť oznámiť Canadian Bilingual Institute, a to telefonicky čo najskôr na číslo 02/52 92 23 84, 
resp. 0907 721 601, následne elektronickou poštou na adresu cbi@cbi.sk. Túto skutočnosť je potrebné oznámiť najmenej 24 hodín pred začiatkom výučby. Ak študent zruší hodinu menej ako 24 hodín pred konaním výučby, bude vyučovacia hodina považovaná za reálne odučenú. Predplatené individuálne hodiny si študent môže vyčerpať v časovom horizonte 12 mesiacov od úhrady daných hodín. 

 8.  Dni pracovného pokoja

8.1 Počas dní pracovného pokoja výučba neprebieha.

8.2 Dni pracovného pokoja sú zakomponované do rozvrhu, takže študent absolvuje presne taký počet hodín, aký uhradil.

 9. Spracovanie osobných údajov

9.1 Všetky poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované a spracované výlučne pre interné účely Canadian Bilingual Institute v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

9.2 Študent vyplnením prihlášky berie na vedomie a prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré Canadian Bilingual Institute poskytol za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu, a taktiež na marketingové účely.

9.3 Študent berie na vedomie a súhlasí s tým, že jednotlivé vyučovacie hodiny realizované v priestoroch školy alebo priestoroch zabezpečených Canadian Bilingual Institute sú alebo môžu byť nahrávané nainštalovaným kamerovým systémom, pričom takto vyhotovené záznamy slúžia okrem monitoringu bezpečnosti osôb a majetku aj na sledovanie kvality vyučovacieho procesu s cieľom jeho neustáleho zlepšovania, pričom záznamy sú uchovávané po celú dobu ich využiteľnosti na určený účel. Miestnosti, ktoré sú takto monitorované, sú zvyčajne takto označené grafickou ikonou kamerového systému.

 10. Zodpovednosť

Canadian Bilingual Institute nepreberá zodpovednosť za nedosiahnutie špecifických jazykových cieľov študenta súvisiacich s jazykovým kurzom. Canadian Bilingual Institute nenesie zodpovednosť za zrušenie jazykových kurzov z dôvodu zásahu vyššej moci.

 11. Špecifické ustanovenia

11.1 Canadian Bilingual Institute si vyhradzuje právo meniť začiatok alebo koniec kurzu, avšak uvedený počet vyučovacích hodín v danom kurze je záväzný.

11.2 Študent sa zaväzuje k tomu, že bez výslovného súhlasu Canadian Bilingual Institute nebude kontaktovať lektora, zvlášť pokiaľ sa jedná o dodávanie akýchkoľvek služieb súvisiacich s výučbou. Študent sa ďalej zaväzuje nepreberaťs lektorom záležitosti týkajúce sa obchodných podmienok poskytovania jazykových kurzov.

11.3 V prípade porušenia povinností uvedených v tomto článku je študent povinný uhradiť Canadian Bilingual Institute zmluvnú pokutu vo výške 500 eur (500€) za každé jednotlivé porušenie a to aj v prípade, že výučba nebude riadne dokončená.

 12. Záverečné ustanovenia

12.1 Canadian Bilingual Institute si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky ako aj poplatok za jazykové kurzy uvedený na stránke www.cbi.sk. Oznámenie o týchto zmenách bude uverejnené na webovej stránke www.cbi.sk.

12.2 Súčasťou pravidiel Canadian Bilingual Institute je aj školský poriadok, ktorý je každý študent povinný dodržiavať. Školský poriadok je zverejnený v priestoroch školy a na internete.

13. Ochrana osobných údajov

Podľa §14 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov dávam súhlas na správu, spracovanie, uchovávanie a evidenciu mojich osobných údajov (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, email, tel.kontakt) v internej databáze CANADIAN BILINGUAL INSTITUTE, s.r.o. za účelom registrácie do kurzu. 

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 31.05.2018.

TEST YOUR SKILLS

To find out your language skill the fastest and most effective way possible, CBI has made a placement test, which will take just several minutes to fill in. Our system will evaluate the test and give you your current language level according to SEER. This information can be very useful in choosing your current language course level.